Team Schlief-Stiens, Mittelweg 92, 59302 Oelde, Germany
+49 2522 8349-0
B21-4153697 (V), "Son Olymp. Gladitor"
Pipa Elite Center - "Olympic Gladitor" x To. "Birdie Porsche"